NLĐ nghỉ việc có bắt buộc phải bàn giao công việc không?

"Tôi thông báo nghỉ việc trước 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn. Tuy nhiên, vì công ty không tìm được người mới nên tôi không thể thực hiện bàn giao công việc. Công ty lấy lý do này để giam lương tôi hơn 1 tháng. Công ty làm vậy có đúng quy định không?" - Câu hỏi của chị Vy đến từ Tuy Hòa.

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 về trách nhiệm khi chấm dứt HĐLĐ:

"Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả."

Có thể thấy, hiện nay không có quy định về việc NLĐ sau khi nghỉ việc phải thực hiện việc bàn giao. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 5 Bộ luật Lao động 2019 thì NLĐ có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao đồng, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác.

Như vậy, nếu như trong HĐLĐ hoặc giữa doanh nghiệp và NLĐ có thỏa thuận về việc bàn giao công việc trước khi nghỉ việc thì NLĐ phải có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định trên.

Bên cạnh đó, khi NLĐ đã thông báo về thời gian nghỉ việc thì NSDLĐ có trách nhiệm tìm người để nhận bàn giao. Nếu quá thời hạn mà không tìm được người thì lỗi thuộc về NSDLĐ. Khi đó, NLĐ có quyền nghỉ việc mà không cần thực hiện việc bàn giao vì đã quá thời gian kể từ lúc thông báo nghỉ việc.

Ngoài ra, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, NSDLĐ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền lương và các khoản chi phí khác.

Trong trường hợp của chị Vy thì công ty đã thực hiện không đúng quy định nên chị Vy có quyền yêu cầu công ty chi trả phần lương còn thiếu.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 97 BLLĐ 2019 thì nếu công ty trả lương chậm từ 15 ngày trở lên (tối đa 30 ngày), thì NLĐ sẽ được nhận thêm một khoản tiền (gọi là đền bù) ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi công ty mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

-----------------------------------

Theo thuvienphapluat.vn

Chia sẻ: